Prawo jest słowem, z którym spotykamy się nieustannie w codziennym życiu. Czym jednak ono tak naprawdę jest? Otóż pod pojęciem prawa, a ściślej rzecz ujmują prawa w ujęciu przedmiotowym znajduje się system norm prawnych, rozumianych jako ogólne, abstrakcyjne i jednoznaczne dyrektywy dotyczące ludzkiego postępowania. Powstały one w związku z istnieniem państwa bądź innego usystematyzowanego i uporządkowanego organizmu społecznego oraz jego funkcjonowaniem. Normy te zostały ustanowione bądź uznane przez organy sprawujące w danym organizmie władzę publiczną lub też społeczną, są też przez te organy stosowane. Czasami w tym celu wykorzystywane są narzędzia przymusu. Spory natury prawnej rozwiązywane są przez sąd. Pojęcie prawa jest także używane w ujęciu podmiotowym – mówi się na przykład, że ma się prawo do jakiegoś działania.

Gałęzie prawa – nowoczesny punkt widzenia

Gałąź prawa to inaczej podzespół norm prawnych, stanowiących przez wzgląd na wybrane kryterium spójną całość. Jeden z podstawowych podziałów gałęzi prawa związany jest z metodami regulacji i wyróżnia prawo wewnętrzne, w tym: p. konstytucyjne, p. cywilne, p. pracy, p. karne, p. administracyjne, p. rodzinne i opiekuńcze, p. finansowe, p. podatkowe, p. handlowe, oraz prawo międzynarodowe. Innego podziału dokonać można ze względu na przedmiot regulacji, i na podstawie tego kryterium wyróżnić można: p. autorskie, p. bankowe, p. budowlane, p. celne, p. człowieka, p. dziecka, p. energetyczne, p. kanoniczne, p. konstytucyjne, p. konfliktów zbrojnych, p. lotnicze, p. medyczne, p. międzynarodowe, p. naukowe, p. o ruchu drogowym, p. o szkolnictwie wyższym, p. ochrony środowiska, p. podatkowe, p. prasowe, p. rolne, p. upadłościowe, p. wyznaniowe.

Źródła prawa

Istnieje wiele źródeł prawa. Ich podstawowym podziałem jest podział na źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawa (z łac. fontes iuris cognoscendi). Źródła prawa sensu stricto to akty normatywne, nazywane też aktami prawnymi. Zawarte są w nich przepisy prawa oraz tryb, w jakim takie akta są tworzone. Źródła poznania prawa zaś to wszelkie materiały, które służyć mają poznaniu prawa, a także wszelkie formy przekazu o prawie. Zaliczyć można do nich na przykład dokumenty czy publikacje, także te internetowe. Ponieważ możliwe jest istnienie różnych źródeł prawa, wyróżnia się w zachodniej kulturze dwa systemy prawne: anglosaski system – common law i system kontynentalny. Główna różnica, ze względu na źródła prawa, polega na tym, że system common law dopuszcza tworzenie prawa przez sądy w wyniku precedensowych rozstrzygnięć