Pojęcie prawa i jego charakterystyka

Prawo jest słowem, z którym spotykamy się nieustannie w codziennym życiu. Czym jednak ono tak naprawdę jest? Otóż pod pojęciem prawa, a ściślej rzecz ujmują prawa w ujęciu przedmiotowym znajduje się system norm prawnych, rozumianych jako ogólne, abstrakcyjne i jednoznaczne dyrektywy dotyczące ludzkiego postępowania. Powstały one w związku z istnieniem państwa bądź innego usystematyzowanego i uporządkowanego organizmu społecznego oraz jego funkcjonowaniem. Normy te zostały ustanowione bądź uznane przez organy sprawujące w danym organizmie władzę publiczną lub też społeczną, są też przez te organy stosowane. Czasami w tym celu wykorzystywane są narzędzia przymusu. Spory natury prawnej rozwiązywane są przez sąd....

Read More